Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i det juridiska meddelandet för denna webbplats.

Sekretesspolicy för e-post

Vid en första kontakt är vi skyldiga att ge dig följande obligatoriska dataskyddsinformation i enlighet med artiklarna 12, 13 i GDPR: Detaljer om integritetspolicyn för e-post.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. För mer information, se integritetspolicyn under „Rätt till begränsning av behandlingen“.

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är:

EXPLANIDEO AB

Isaksmålavägen 199-45
29394 Kyrkhult
Schweden

Verkställande Direktör: Michael E. Grindmayer

Telefon: 070 646 11 74
E-Mail: info@explanideo.se

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

Om databehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din speciella situation; detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser. Respektive rättslig grund som behandlingen baseras på finns i denna sekretesspolicy. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring; detta gäller även för profilering i den mån den är förknippad med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direkt marknadsföring (invändning enligt artikel 21.2 i GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från „http://“ till „https://“ och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter när som helst. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i det juridiska meddelandet. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi i allmänhet tid för att verifiera detta. Under den tid som granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen i stället för radering.
Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – bortsett från lagringen – endast användas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för vår skyldighet att tillhandahålla ett rättsligt meddelande i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

3. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av Internetsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade „session cookies“. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din slutenhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. varukorgsfunktion) lagras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn på den åtkomliga datorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

De uppgifter som anges i kontaktformuläret behandlas därför uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Allt du behöver göra är att skicka oss ett informellt e-postmeddelande. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att ha uppfyllt din begäran). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagringstider – förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) och/eller på våra berättigade intressen (art. 6.1 f GDPR), eftersom vi har ett berättigat intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

4. Sociala Medier

Vår närvaro i sociala medier

Databehandling av sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk som vi använder listas nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Google+ etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende omfattande när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll i sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). Besök på våra sociala medier utlöser många dataskyddsrelevanta bearbetningar. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier, kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock också samlas in om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall sker denna datainsamling till exempel via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av de sociala medieportalerna skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför respektive sociala medienärvaro. Om du har ett konto hos respektive socialt nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter där du är inloggad eller har varit inloggad.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsoperationer på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan därför ytterligare bearbetningsoperationer utföras av operatörerna av de sociala medieportalerna. För mer information, se användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Vår närvaro på sociala medier syftar till att säkerställa en så bred närvaro som möjligt på Internet. Detta är ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som måste anges av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 a i GDPR).

Ansvarig part och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi gemensamt ansvariga med operatören av den sociala medieplattformen för de databehandlingsåtgärder som utlöses under detta besök. Du kan hävda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både mot oss och mot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

Observera att vi, trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av portalerna för sociala medier, inte har fullt inflytande på databehandlingsförfarandena för portalerna för sociala medier. Våra alternativ bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt av oss via närvaron i sociala medier kommer att raderas från våra system så snart syftet med lagringen inte längre gäller, du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller. Lagrade cookies finns kvar på din slutenhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringstider – förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande på lagringstiden för dina uppgifter som lagras av operatörerna av sociala nätverk för deras egna ändamål. För mer information, vänligen kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras sekretesspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook är certifierat i enlighet med EU-US Privacy Shield.

Vi har ingått ett avtal med Facebook om gemensam behandling (Controller Addendum). I detta avtal anges vilken databehandling vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan själv anpassa dina annonsinställningar i ditt användarkonto. För att göra detta klickar du på följande länk och loggar in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Mer information finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagrams sekretesspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

Funktioner i Instagram-tjänsten är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. På så sätt kan Instagram koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Instagram.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn är certifierad i enlighet med EU-US Privacy Shield. LinkedIn använder reklamcookies.

Om du vill avaktivera cookies för LinkedIn-annonsering, vänligen använd följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i LinkedIns sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Varje gång en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn-knappen „Rekommendera“ och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn associera ditt besök på vår webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av LinkedIn.

XING

Vi har en profil på XING. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i XING:s sekretesspolicy: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Vår webbplats använder funktioner i XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång en av våra sidor som innehåller XING-funktioner öppnas, upprättas en anslutning till XING-servrar. Såvitt vi vet lagras inga personuppgifter i denna process. I synnerhet lagras inga IP-adresser och användningsbeteendet utvärderas inte.

5. Nyhetsbrev

Uppgifter från nyhetsbrevet

Om du vill få vårt nyhetsbrev behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

De uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via „unsubscribe link“ i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan har ägt rum påverkas inte av annulleringen.

De uppgifter du förser oss med i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

Annullering och avaktivering

Använd följande länk för att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev: https://explanideo.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=8a39a9a7e7f2e0515578dc4aa&id=9c2c62497c&e=14ed6f63e9&c=9a18ea4f8f

6. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Vår webbplats använder plugins från webbplatsen YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Överföringen av data till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis utesluten av det utökade dataskyddsläget. YouTube upprättar t.ex. en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk oavsett om du tittar på en video eller inte.

Så snart du startar en YouTube-video på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube lagra olika cookies på din slutenhet när du startar en video. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök. Kakorna finns kvar på din slutenhet tills du tar bort dem.

Vid behov kan ytterligare databehandlingsåtgärder utlösas efter starten av en YouTube-video, över vilken vi inte har något inflytande.

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Ytterligare information om dataskydd på YouTube finns i deras integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=se.

Vimeo

Vår webbplats använder plugins från videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett Vimeo-plugin upprättas en anslutning till Vimeos servrar. Vimeo-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Vimeo får också din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Den information som samlas in av Vimeo överförs till Vimeos server i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto gör du det möjligt för Vimeo att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

Användningen av Vimeo är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i Vimeos integritetspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för standardiserad visning av teckensnitt. Google-teckensnitten installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

Mer information om Google Web Fonts hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=se.

Google reCAPTCHA

Vi använder „Google reCAPTCHA“ (nedan kallat „reCAPTCHA“) på våra webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om uppgifter på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) har angetts av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, tid som webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys äger rum.

Databehandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats från missbruk av automatiserat spionage och SPAM.

För mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetspolicy, se följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=se und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Egna tjänster

Kandidaturer

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller onlineansökningsformulär). I det följande informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig att dina uppgifter kommer att samlas in, behandlas och användas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Datainsamlingens omfattning och syfte

Om du skickar en ansökan till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från anställningsintervjuer etc.) i den mån det är nödvändigt för att fatta beslut om att inleda ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG – ny enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6 para. 1 lit. b GDPR (allmän avtalsinledning) och – om du har gett ditt samtycke – art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.

Om ansökan godkänns kommer de uppgifter som du har lämnat att lagras i våra databehandlingssystem på grundval av § 26 BDSG-ny och Art. 6 para. 1 lit. b GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

Lagringstid för uppgifter

Om vi inte kan erbjuda dig ett jobb, du tackar nej till ett jobb, drar tillbaka din ansökan, återkallar ditt samtycke till databehandling eller begär att vi raderar uppgifterna, kommer de uppgifter du har lämnat, inklusive eventuella återstående fysiska ansökningshandlingar, att lagras eller behållas i högst 6 månader efter avslutad ansökningsprocess (lagringsperiod) för att kunna spåra uppgifterna i ansökningsprocessen i händelse av avvikelser (artikel 6.1 lit. f GDPR).

DU KAN INVÄNDA MOT DENNA LAGRING OM DET FINNS LEGITIMA INTRESSEN FRÅN DIN SIDA SOM VÄGER TYNGRE ÄN VÅRA INTRESSEN.
Efter att lagringsperioden har löpt ut kommer uppgifterna att raderas, såvida det inte finns en lagstadgad lagringsskyldighet eller annan rättslig grund för ytterligare lagring. Om det är uppenbart att lagringen av dina uppgifter kommer att vara nödvändig efter utgången av lagringsperioden (t.ex. på grund av en överhängande eller pågående rättslig tvist), kommer radering endast att ske när uppgifterna har blivit irrelevanta. Andra lagstadgade lagringsskyldigheter förblir opåverkade.